20 T8/2022

Chuyển nhượng bất động sản phải nộp thuế thu nhập cá nhân bao nhiêu?

  • By: Nhà Ở Ngay
  • 14/10/2021
  • 161 view

Cách tính thuế thu nhập cá nhân

Trường hợp 1: Chuyển nhượng quyền sử dụng đất (không có nhà ở)

Nếu giá chuyển nhượng trong hợp đồng bằng hoặc cao hơn giá đất tại bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành thì giá chuyển nhượng là giá tại hợp đồng và thuế thu nhập cá nhân được tính như sau:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Giá chuyển nhượng x 2% 

Nếu hợp đồng chuyển nhượng không ghi giá hoặc giá trên hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn giá đất do UBND cấp tỉnh quy định:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = (Diện tích x Giá 1m2 theo bảng giá đất) x 2% 

Trường hợp 2: Chuyển nhượng nhà đất (gồm cả nhà và đất)

Thuế thu nhập cá nhân được tính theo công thức sau:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = 2% x Giá chuyển nhượng

Trong đó:

- Nếu giá chuyển nhượng bằng hoặc cao hơn giá do UBND cấp tỉnh quy định thì giá chuyển nhượng là giá ghi trên hợp đồng tại thời điểm chuyển nhượng. 

- Nếu hợp đồng chuyển nhượng không ghi giá đất hoặc giá đất trên hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn giá do UBND cấp tỉnh quy định thì giá chuyển nhượng đất được tính theo giá do UBND cấp tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhượng theo quy định của pháp luật về đất đai.

Trường hợp 3: Chuyển nhượng nhà (không có đất)

Nếu giá nhà tại hợp đồng mua bán nhà cao hơn hoặc bằng giá do UBND cấp tỉnh ban hành thì giá chuyển nhượng là giá tại hợp đồng và được tính như sau:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Giá chuyển nhượng x 2%

Nếu giá nhà tại hợp đồng mua bán nhà thấp hơn giá do UBND cấp tỉnh ban hành thì thuế thu nhập cá nhân được tính như sau:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp  = (Diện tích x Giá 1m2 x Tỷ lệ % chất lượng còn lại) x 2% 

- Trong đó:

  • Giá chuyển nhượng đối với nhà là giá do UBND cấp tỉnh ban hành tại thời điểm kê khai thuế thu nhập cá nhân (giá 1m2 do UBND cấp tỉnh quy định nên để tính chính xác phải xem trong quyết định của UBND từng tỉnh thành).
  • Tỷ lệ (%) chất lượng còn lại do UBND cấp tỉnh ban hành (khấu trừ theo thời gian).

- Lưu ý: Nếu UBND cấp tỉnh không có quy định giá tính lệ phí trước bạ nhà thì căn cứ vào quy định của Bộ Xây dựng về phân loại nhà, về tiêu chuẩn, định mức xây dựng cơ bản, về giá trị còn lại thực tế của công trình trên đất.

Trường hợp 4: Chuyển nhượng quyền thuê đất

Thuế thu nhập cá nhân được tính theo công thức sau:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Giá chuyển nhượng/giá cho thuê lại x 2%

Trong đó, tương tự trường hợp 2:

- Nếu giá chuyển nhượng quyền thuê đất hoặc cao hơn giá do UBND cấp tỉnh quy định thì giá chuyển nhượng là giá ghi trên hợp đồng tại thời điểm chuyển nhượng. 

- Nếu đơn giá cho thuê lại trên hợp đồng thấp hơn giá do UBND tỉnh quy định tại thời điểm cho thuê lại thì giá cho thuê lại được xác định căn cứ theo bảng giá do UBND tỉnh quy định.

Thời điểm tính thuế từ chuyển nhượng bất động sản

Thời điểm tính thuế từ chuyển nhượng bất động sản được xác định như sau:

- Hợp đồng chuyển nhượng không có thỏa thuận bên mua là người nộp thuế thay cho bên bán thì thời điểm tính thuế là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực theo quy định của pháp luật.

- Hợp đồng chuyển nhượng có thỏa thuận bên mua là người nộp thuế thay cho bên bán thì thời điểm tính thuế là thời điểm làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản.

Trường hợp cá nhân nhận chuyển nhượng nhà ở hình thành trong tương lai thì quyền sử dụng đất gắn với công trình xây dựng tương lai là thời điểm mà cá nhân nộp hồ sơ khai thuế với cơ quan thuế.